Wiceprezes prof. dr hab inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Justyna Patalas-Maliszewska

Prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

Od 1.01.2024 r. – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskieg. W latach 2019-2023 Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej: inżynieria mechaniczna. Przez dwie kadencje była również prodziekanem ds. Nauki Wydziału Mechanicznego.

W środowisku naukowym rozpoznawana jest jako lider szkoły (naukowej) modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji w inżynierii produkcji. Szkoła ta łączy obszary inżynierii wiedzy, inżynierii zarządzania, inżynierii mechanicznej z metodami badań operacyjnych implementowanymi w systemach podejmowania decyzji.

Jest redaktorem prowadzącym czasopisma Foundations of Management oraz cyklu wydawniczego Zeszyty Inżynieria Produkcji. Ma ugruntowaną pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym (współpraca z uczelniami m.in. w Niemczech, na Litwie, w Czechach). Współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce, a jej prace znajdują uznanie w sektorze działalności społeczno-gospodarczej (m.in. KGHM SA; Lumel SA).

Jej aktywność naukowa widoczna jest w prowadzeniu przewodów doktorskich, recenzjach tak prac doktorskich, jak i habilitacyjnych, a także kierowaniu wieloma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowo-badawczymi finansowanymi m.in. w ramach 7. Programu Ramowego UE, Interreg, MNiSW, NCBiR.

Jest laureatką licznych międzynarodowych grantów i stypendiów naukowych realizowanych w ramach DAAD, programu University of Pennsylvania, MNiSW. Odbyła 2-letni staż badawczo-naukowy w ośrodku naukowym BTU Cottbus – Senftenberg, Niemcy, zrealizowała 3-letni pobyt badawczy w Vienna University of Technology, Austria, prowadziła prace badawcze w grupie badawczej Research Unit of Electronic Commerce, Austria oraz odbyła wiele staży naukowych, m.in. w University of Pennsylvania, Philadelphia, Stany Zjednoczone.

Jest członkiem Komitetu PAN: Komitet Inżynierii Produkcji PAN na kadencję 2020-2023 r., oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania

Posiadane stopnie naukowe:

 • stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka nadany przez Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg, Niemcy, Wydział Budowy Maszyn, Elektrotechniki i Inżynierii Przemysłowej, data: 16.09.2013 Senftenberg, Niemcy
 • stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, data: 31.10.2006,

Informacje o zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

 • od 01.10.2019 – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • od 01.10.2019 – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej: inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • od 01.10.2019 – Członek Komitetu PAN – Komitet Inżynierii Produkcji PAN na kadencję 2020-2023
 • od 01.2014 – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • od 07.2013 – prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (II kadencja).
 • od 09.2012 – koordynator wydziałowy Programu Erasmus+, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • od roku 2004 – pracownik naukowo-badawczy, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • od roku 10.2014 – profesor nadzwyczajny (obecnie profesor wizytujący), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych, kierunek Informatyka.
 • od roku 11.2009 do 02.2012 – pracownik naukowo-badawczy, Technical University of Vienna, Austria.
 • od roku 05.2003 do 08.2008 – pracownik na stanowisku konsultant UE, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski.

Zainteresowania naukowe:

Działalność badawczo-naukowa dr hab. Patalas-Maliszewskiej koncentruje się na zagadnieniu modelowania i oceny zasobu wiedzy, w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W pracach badawczych zajmuje się budowaniem poszczególnych etapów procesu zarządzania tym zasobem, począwszy od etapu identyfikacji źródeł wiedzy, poprzez pozyskiwanie wiedzy ukrytej od ekspertów, konwersję wiedzy oraz składowanie i zachowanie do etapu rozumienia i wykorzystywania pozyskanej wiedzy. Prowadzone prace obejmują również zaprojektowanie i zbudowanie narzędzi informatycznych wspierających realizację procesu zarządzania wiedzą. Podejmowane zagadnienia badawcze wymagają interdyscyplinarnego podejścia, stąd też uzyskiwane wyniki były publikowane w czasopismach i wydawnictwach związanych głównie z inżynierią produkcji oraz informatyką. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych i artykułów w znaczących czasopismach JCR; jest także autorką wielu ekspertyz i rekomendacji dotyczących opracowywania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Opieka naukowa i kształcenie kadry
Promotor ukończonych prac doktorskich:

 • Dr inż. Małgorzata Śliwa. Praca doktorska w dyscyplinie inżynieria produkcji na temat „Modelowanie procesu eksternalizacji wiedzy technicznej dla działu badawczo-rozwojowego” została obroniona w 2018 roku na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dr inż. Adam Dudek. Praca doktorska w dyscyplinie informatyka na temat „Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego” została obroniona w 2018 roku na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.
 • Dr inż. Patryk Krupa. Praca doktorska w dyscyplinie inżynieria produkcji na temat „Predykcja czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych” została obroniona w 2018 roku na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

Aktualna opieka nad doktorantami:

 • Mgr inż. Małgorzata Skrzeszewska. Przewód doktorski otwarty w 2018 roku na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w dyscyplinie inżynieria produkcji na temat: „Model oceny efektywności działu utrzymania ruchu w aspekcie wdrożenia koncepcji „Przemysł 4.0”.
 • Promotor w przewodzie doktorskim, mgr inż. Daniel Halikowski, temat: „Przetwarzanie sekwencji video do automatycznego generowania instrukcji stanowiskowych przy zastosowaniu podejścia deep learning”, data otwarcia: 20.03.2019, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, dyscyplina: informatyka
 • „Analiza i ocena rozwoju produkcji przyrostowej przy zastosowaniu sieci Petriego” – mgr inż. Marcin Topczak,
 • „Modelowanie rozwoju zrównoważonej produkcji w aspekcie użytkowania systemu ERP”, mgr inż. Hanna Łosyk

Projekty (wybrane przykłady):

 • „Laboratorium inżynierii badań materiałowych”, finansowany z MNiSW (nr 003/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 936 596,10 PLN).
 • „NewM – New Modes of Mobility”, program UE, DAAD (nr 2019-1-DE01-KA203-005053, realizowany we współpracy z University Würzburg (Niemcy), Debrecen University (Węgry), Fontys Venlo University (Holandia), University of Sibiu (Rumunia), Seinäjoki University (Finlandia), kwota dofinansowania: 438 659 EUR).
 • „Transgraniczne wykorzystanie bezzałogowych urządzeń latających, Interreg, (nr projektu: SPF 88/2017).
 • „Building a concept of strategic knowledge management in small and medium-sized enterprises based on innovation transfer”, Nr. 235585, (IEF), 7. Program Ramowy.