Wiceprezes dr hab inż. Marcin Knapiński

Marcin Knapiński

Dr hab. inż. Marcin Knapiński
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

Dr hab. inż. Marcin Knapiński jest od 1994 roku pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej, obecnie zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, gdzie w kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, a w kadencji 2016-20 pełni funkcję dziekana wydziału.

Studia wyższe odbywał w Politechnice Wrocławskiej gdzie na Wydziale Elektroniki uzyskał w 1994 r. tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika. Studia doktoranckie na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej odbył w latach 1998÷2000 i w czerwcu 2001 roku obronił rozprawę doktorską na temat: „Wpływ parametrów technologicznych na zmiany różnościenności rur w procesie ciągnienia swobodnego”. Rozprawa zawierała analizę procesu swobodnego ciągnienia rur z wykorzystaniem numerycznego, przestrzennego modelu odkształcenia materiału i metody elementów skończonych. Postępowanie habilitacyjne w jego sprawie było przeprowadzone w Wyższej Szkole Górniczej – Uniwersytecie Technicznym Ostrawa, gdzie w marcu 2011 r. podczas kolokwium habilitacyjnego obronił rozprawę habilitacyjną na temat: „Nowe aspekty procesu walcowania normalizującego blach grubych” i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

W działalności naukowo-badawczej zajmuje się głównie następującymi problemami:

  • symulacje numeryczne procesów przeróbki plastycznej materiałów z wykorzystaniem programu FORGE;
  • symulacje fizyczne procesów metalurgicznych za pomocą symulatora GLEEBLE 3800;
  • innowacje w procesach przeróbki plastycznej materiałów metalicznych;
  • badania właściwości mechanicznych materiałów metalicznych;
  • mikrokomputery jednoukładowe – zastosowania praktyczne w sterowaniu i pomiarach;
  • automatyzacja procesów przemysłowych;
  • inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Jest autorem i współautorem 2 rozpraw naukowych, 1 monografii i ponad 300 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziałach i fragmentach monografii oraz materiałach konferencyjnych, a także prac naukowo-badawczych głównie z zakresu numerycznego i fizycznego modelowania procesów przeróbki plastycznej, a w szczególności walcowania blach grubych. Jako wykonawca uczestniczył w 10-ciu projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz realizował i współrealizował 23 prace wdrożeniowe w ramach zleceń z zakładów przemysłowych i projektów celowych.

W latach 2002-2016 był promotorem 45 prac dyplomowych, spośród których 30 było pracami magisterskimi i 15 pracami inżynierskimi. W tym czasie był również recenzentem 15 prac dyplomowych.
Do chwili obecnej wypromował dwóch doktorów nauk technicznych w dyscyplinach: metalurgia i inżynieria produkcji oraz pełni funkcję promotora w trzech innych przewodach doktorskich. Pełnił również funkcję zagranicznego konsultanta (kopromotora) w dwóch przewodach doktorskich realizowanych w Uniwersytecie Technicznym im. Satpaeva w Ałmaty w Kazachstanie.

W roku 1997 wdrażał w ówczesnym Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej naukowo-dydaktyczne oprogramowanie do symulacji procesów plastycznego kształtowania materiałów. Następnie w roku 1999 wdrażał w Instytucie oprogramowanie do symulacji procesów przeróbki plastycznej bazujące na trójwymiarowym modelu odkształcanego ośrodka. W roku 1999 było to najnowocześniejsze oprogramowanie do symulacji plastycznego kształtowania materiałów. W latach 2003-10 uczestniczył w budowie nowoczesnego, naukowo-dydaktycznego laboratorium Fizycznych Symulacji Procesów Metalurgicznych wyposażonego obecnie w pełny system Gleeble 3800, którego kierownikiem jest do chwili obecnej. W latach 2011-2018 uczestniczył w budowie nowoczesnego, naukowo-dydaktycznego laboratorium walcownictwa, w którym uruchomiono jedyną w kraju trójwalcową walcarkę skośną przeznaczoną do walcowania prętów oraz eksperymentalną linię walcowniczą wyposażoną w klatkę DUO300 z indywidualnymi napędami walców i systemem przyspieszonego chłodzenia po walcowaniu.

Za wkład w pracę badawczą oraz naukowo-dydaktyczną został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi RP w roku 2005, dwudziestokrotnie zespołowymi nagrodami J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej w latach 2001-2013, w roku 2010 otrzymał Silver Certificate Award organizacji Wire Association International oraz w roku 2012 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W roku 2014 otrzymał na Ukrainie zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Zaporoskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, a w roku 2015 równie zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Karagandzkiego Uniwersytetu Przemysłowego w Temirtau w Kazachstanie.

Swoją działalność naukowo-dydaktyczną aktywnie propaguje będąc sekretarzem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk do roku 2019 oraz członkiem Komitetu Metalurgii PAN również do roku 2019, członkiem założycielem polskiego oddziału Wire Association International, prezesem Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce przy Politechnice Częstochowskiej w kadencjach 2011-2023 oraz prezesem Zarządu Oddziału Częstochowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce w kadencji 2015-2023.